Plâjların Kullanım ve Denetimi Yasası

  • Adınız Soyadınız: admin
  • Şikayet Edilen Ürün/Marka: Hatırlatmalar
_Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi‘nin 21 Mayıs, 1993 tarihli birleşimindekabul olunan “Plâjların Kullanım ve Denetimi Yasası” Anayasa‘nın 94 (2) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili tarafından Resmi Gazete‘de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.      

Sayı : 26/ 1993

     

PLAJLARIN KULLANIM VE DENETİMİ YASASI

     
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:      

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

     
Kısa isim l. Bu Yasa, Plâjların Kullanım ve Denetimi Yasası olaraak isimlendirilir  
Tefsir

Fasıl 59

22/1961

3/1975

24/1975

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

“Bakanlık”, İçişleriyle görevli Bakanlığı anlatır.

“Plâj”, Belediye sınırları içerisinde veya dışında bulunan yüz metrelik kıyı şeridi üzerinde, deniz banyosu yapılmak üzere düzenlenmiş sahil bölümünü anlatır.

“Sahil”, Sahilleri Koruma Yasasının ona verdiği anlamı anlatır.

“Yetkili Merci”, Bu Yasa amaçları bakımından ilgili belediye ve ilgili kaymakamlığı anlatır.

“Yurttaş”, Yurttaşlık Yasası uyarınca yurttaş olarak kabuı edilen kişileri anlatır.

 
Amaç 3. Bu Yasanın amacı; gerek belediye sınırları içerisinde, gerekse belediye sınırları dışında yüz metrelik kıyı şeridi üzerinde bulunan plâjlaıa, yurttaşların herhangi bir ücret ödemeden girişlerinin ve bu plâjlan kullanmalarının sağlanmasını ve yetkili mercilerce yerinde gerekli denetimin yapılmasını düzenlemektedir.  
 

İKİNCİ KISIM

Plâjların Kullanım ve Denetimi ile İlgili Kurallar

   
Yurttaşların

Plajlara girişinin engellenmeyeceği ve ücrete bağlı tutulmayacağı

4. (1) Yurttaşların Plâjlara girmesi kimse tarafından engellenemez.
(2) Plânlara girişte yurttaşlardan herhangi bir ad ve koşul altında ücret talep edilemez.
(3) Yukarıdaki (1)‘inci ve (2)‘nci fıkralarda öngörülen kurallar, plâjın ve plâja giden yolun mülkiyetinin gerçek veya tüzel bir kişiye ait olması halinde uygulanmaz
(4) Mülkiyeti devlete ait olan plâjlar, gerçek veya tüzel kişilerin işletmesine verilmiş ve/veya tahsis edilmiş veya kiralanmış olmaları halinde, yukarıdaki (1)‘inci ve (2j‘nci fıkralarda öngörülen kurallara bağlıdır.

Ancak bu fıkra kuralları, Anayasanın yüıürlük tarihinden önce akdedilen sözleşmelerden doğan hakları etkiler biçimde yorumlanamaz

Plajlarda tahsil edilebilecek ücretler 5. (1) Yüz metrelik kıyı şeridi içerisinde düzenlenmiş olan ve işletilen plâjlarda, işletmeci ve/veya sahibi ve/veya çalışanlann işletme adına verilen hizmetler için tahsil edebilecekleri ücretler, aşağıdakilerden başka olamaz ve öngörülen miktardan fazla ücret alınamaz :

Duş, kabin, şemsiye, şezlon hizmetlerinin kullanılması veya verilmesi halinde, herbiri için 3.000- TL.

    (2) Yüz metrelik kıyı şeridi içinde veya dışında düzenlenmiş park yeri bulunması halinde her araç için alınacak park ücreti 3.000 TL‘nı aşamaz.
(3) Yukarıdaki fıkralarda öngörülen ücretler, Devlet Plânlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak, iki katını aşmamak koşuluyla, Bakanlar Kurulunca çıkanlıp Resmî Gazete‘de yayımlanacak bir Emirname ile artırılabilir.
Plajın temizliği 6. (1) Her plâjın işletmecisi ve/veya sahibi ve/veya çalışanları, hizmet verdiği alan içerisinde bulunan plâjın temizliğinden sorumlu olup verilecek temizlik hizmeti için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
(2) Yukandaki (1)‘inci fıkra kurallarına aykırı harekette bulıınan bir plâjın işletmecisi ve/veya sahibi ve/veya çalişanları, suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde 3.000.000: (Üç Milyon Türk Lirası)‘na kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
Yurttaşların uymak zorunda olduğu kurallar, suç ve ceza 7. Plâjı kirleten veya kirletilmesine sebep olan herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde 1.000.000: TL (Bir Milyon Türk Lirası)‘na kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.  
Plajların denetimi 8. (1) Belediye sınırları içerisindeki plâjların denetimi, ilgili belediyenin görevlendireceği bir memur tarafından yerinde yapılır.
(2) Belediye sınırlan dışındaki plâjlann denetimi, ilgili kaymakamlığın görevlendireceği bir memur tarafından yerinde yapılır:
Denetimi yapılacak konular 9. (1) Bu Yasamn, 8‘inci rnaddesi uyannca görevlendirilen memurlar, plâj sahiplerinin ve/veya işletmecilerinin bu Yasa kurallarına uyup uymadıklannı denetler.
(2) Yurttaşların, bu Yasanın 7‘nci maddesinde öngörülen kurallara uyup uymadıklan, bu Yasanın 8‘inci maddesi uyarınca görevlendirilen memurlar ve/veya polis mensupları tarafından denetlenir.
Plaj işletmecisinin ve/veya sahibinin deniz kazalarını önleyici önlemler ile can kurtarma önlemleri almazorunluluğu 10. Her plâjın işletmesici ve/veya sahibi, hizmet verdiği alan içerisinde bulunan deniz kazalarım önleyici önlemler ile can kurtarma önlemleri alinakla yükürnlüdür.
(2) Yukarıda ki (1)‘inci fıkranın uygulanması ile ilgili kurallar İçişleriyle görevli Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir.
(3) Bu madde kurallarına veya Tüzüğe aykırı harekette bulunan bir plâj işletmecisi ve/veya sahibi suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde 3,000,000.- TL (Üç Milyon Türk Lirası)‘na kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
Fiyatların saptanması ve uygulanacak ceza

21/1977

5/1986

41/1987

11. (1) Plâjların sahibi veya işletmecisi tarafından halka yiyecek ve içecek satmak için açılan büfelerdeki satış fiyatları, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası kurallan uyarınca saptanır; saptanan fiyatların denetimi ise ilgili belediyelerce veya Ticaret işleriyle görevli Bakanlıkça yapılır.
(2) Yukarıdaki (1)‘inci fıkra kurallarına aykırı harekette bulunan bir işletmeci veya işletme sahibi bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde 2,000,000.- TL (İki Milyon Türk Lirası‘na kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptı- rılabilir ve sözkonusu büfe de mahkeme kararı ile kapattırılabilir.
Kesilen cezaların yatırılacağı kalem 12. Bu Yasa ayarınca kesilen para cezaları:
(1) İşletmenin belediye sınırlan içinde olması halinde ilgili belediyeye;
(2) İşletmenin belediye sınırları dışında olması halinde ise Devlet Bütçesinin ilgili kalemine, yatırılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Kurallar

   
Yürütme yetkisi 13. Bu Yasa, İçişleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür  
Yürürlüğe giriş 14. Bu Yasa, Resmî Gazete‘de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Gönder