KURULUŞ AMACI VE DERNEK TÜZÜĞÜ.

KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ tüzüğünde Merkezi LEFKOŞA‘da 9 Alsancak Sokak adresinde belirlenmiş ve kurulmuş olan “Derneğin Amacı” yine tüzüğünde aşağıdaki hususları içeren hedefleri esas almış bulunmaktadır;

a) Tüketiciler arasında ayırım gözetmeksizin bir birlik oluşturmak, yardımlaşma ve dayanışma sağlamak.

b) K.K.T.C piyasasında dayanıklı dayanıksız mal ve bilumum tüketim maddeleri ve hizmetler ile ilgili tüketicileri basın, yayın ve iletişim araçları ile aydınlatmak, bilinçlendirmek ve eğitmek. Bu amaçla seminer ve konferans gibi organizasyonlar düzenlemek.,

c) Tüketim ve tüketici sorunlarını saptamak, çözümlemek veya çözümlenmesi için girişimlerde bulunmak bu amaçla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak ve üyelerine bu konuda bilgi akışı sağlamak.

d) Evrensel tüketici hakları ve bunlara ilişkin yasa, mevzuat ve tüzükler hakkında tüketicileribilinçlendirmek,

e) Tüketici haklarını koruyacak ve yasal güvence altına alacak “Tüketicileri Koruma Yasası’nın” ve diğer ilgili yasaların ve mevzuatların çıkarılması veya gelişen koşullar ve kazanımlar kapsamında güncelleştirilmesini sağlayacak girişim ve çalışmalarda bulunmak

f) Uluslararası kuruluşlara veya örgütlere üye olmak, tüketiciler ile ilgili özel ve resmi karar organlarında tüketicileri temsil etmek

g) Üyelerin genel kültürlerini artırmak ve sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, dayanışma baloları, konserler, çaylar, eğlenceler ve sanatsal faaliyetler düzenlemek, uluslararası konferans ve seminerlere katılmak,

h) Derneği geliştirici ve güçlendirici önlemler almak ve çalışmalarda bulunmak;

ı) Dernek amaçları için taşınır veya taşınmaz mal edinmek anlaşma yapmak, sözleşme imzalamak, davacı veya davalı olarak veya herhangi bir mahkeme işlemi ile ilgili olarak diğer bir sıfatla mahkeme huzuruna çıkmak, üyeleri adına dava açmak ve bu tüzükte belirtilen amaçlar için gerekli sayılabilecek işlemleri yapmak ve müzakerelerde bulunmak.

                                                                                                                DERNEK TÜZÜĞÜ.

27 KASIM 2010 TARİHİNDE CUMARTESİ GÜNÜ OLAĞAN VII GENEL KURULU’NDA TADİLATI YAPILARAK ONAYLANAN TÜZÜKTUR.

 

KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ

TÜZÜĞÜNÜN İÇ DÜZENİ

Madde 1. Kısa isim.

Genel Kurallar Madde 2. Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 3. Derneğin Kuruluş Amaçları ve İlkeleri

İKİNCİ KISIM

Üyelik İle İlgili Kurallar

Madde 4. Derneğin Kurucuları.

Madde 5. Derneğe Üye Olacaklarda Aranan Nitelikler ve Üye Kayıt İşlemleri

Madde 6. Üye Kaydı

Madde 7. Üyelikten Çıkış ve Çıkarılma ve Üyelerin Yükümlülükleri.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Derneğin Organları

Madde 8. Derneğin Organları

Madde 9. Genel Kurulun Oluşumu

Madde 10. Genel Kurulun Toplantı Yöntemi ve Şekli

Madde 11. Genel Kurulun Açılışı

Madde 12. Genel Kurul Divanının Seçimi

Madde 13. Genel Kurulun Çalışma Esasları

Madde 14. Genel Kurul’da Kararların Alınması

Madde 15. Genel Kurul Kararları ve Tutanaklarının Muhafazası

Madde 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

Madde 17. Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Madde 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Gündem Konusu

Madde 19. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 20-21 Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

Madde 22-23 Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları

Madde 24-26.Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları ve Yenilenmesi Hali

Madde 27. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ile Görev ve Yetkileri.

Madde 28. Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 29,30,31. Dernek Denetim Kurulu’nun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 32,33,34. Dernek Onur Kurulu’nun Oluşumu Görev ve Yetkileri

Madde 35. Cezai Hükümler

Madde 36. Genel Kurula İtiraz Hakkı

Madde 37. Üyelik Hakkının Yitirilmesi

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

Madde 38. Mali Hükümler

Madde 39. Üyelik Aidatı

Madde 40. Aidat Zorunluluğu

Madde 41. Makbuz Zorunluluğu

Madde 42. Harcama Yetkisi

Madde 43. Harcamalarda Onay Makamı

Madde 44. Mali Sorumluluk Gerektiren Sosyal Faaliyetler

Madde 45. Dernek Lokaline Girebilenler

Madde 46. Dernek Personeli

Madde 47. Dernek Amblemi, Mühürü, Flaması ve Marşı

Madde 48. Tüzüğün Yorumu

Madde 49. Yönetmelik Yapma Yetkisi

BEŞİNCİ KISIM

Son Kurallar

Madde 50. Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 51. Tüzüğün Bilinmesi

Madde 52. Yürütme Yetkisi

Madde 53.Fesih veya Dağılma Halinde Derneğin Mal Varlığının Durumu

Madde 54. Genel Hükümler ve Yürürlüğe Giriş.

Madde 55. Dernek Şubelerinin Kuruluşu, Görev ve Yetkileri.

Madde 56. Derneğin Kurucuları

Madde 1– Derneğin Adı :

KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ

Kısa İsim Bu Tüzük, KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ tüzüğü olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Madde 2- Derneğin Merkezi : LEFKOŞA 9 Alsancak Sokak’dır.

Madde 3. Derneğin Amacı:

a) Tüketiciler arasında ayırım gözetmeksizin bir birlik oluşturmak, yardımlaşma ve dayanışma sağlamak.

b) K.K.T.C piyasasında dayanıklı dayanıksız mal ve bilumum tüketim maddeleri ve hizmetler ile ilgili tüketicileri basın, yayın ve iletişim araçları ile aydınlatmak, bilinçlendirmek ve eğitmek. Bu amaçla seminer ve konferans gibi organizasyonlar düzenlemek.,

c) Tüketim ve tüketici sorunlarını saptamak, çözümlemek veya çözümlenmesi için girişimlerde bulunmak bu amaçla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak ve üyelerine bu konuda bilgi akışı sağlamak.

d) Evrensel tüketici hakları ve bunlara ilişkin yasa, mevzuat ve tüzükler hakkında tüketicileri bilinçlendirmek,

e) Tüketici haklarını koruyacak ve yasal güvence altına alacak “Tüketicileri Koruma Yasası’nın” ve diğer ilgili yasaların ve mevzuatların çıkarılması veya gelişen koşullar ve kazanımlar kapsamında güncelleştirilmesini sağlayacak girişim ve çalışmalarda bulunmak

f) Uluslararası kuruluşlara veya örgütlere üye olmak, tüketiciler ile ilgili özel ve resmi karar organlarında tüketicileri temsil etmek

g) Üyelerin genel kültürlerini artırmak ve sosyal yönlerini geliştirmek amacıyla kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, dayanışma baloları, konserler, çaylar, eğlenceler ve sanatsal faaliyetler düzenlemek, uluslararası konferans ve seminerlere katılmak,

h) Derneği geliştirici ve güçlendirici önlemler almak ve çalışmalarda bulunmak;

ı) Dernek amaçları için taşınır veya taşınmaz mal edinmek anlaşma yapmak, sözleşme imzalamak, davacı veya davalı olarak veya herhangi bir mahkeme işlemi ile ilgili olarak diğer bir sıfatla mahkeme huzuruna çıkmak, üyeleri adına dava açmak ve bu tüzükte belirtilen amaçlar için gerekli sayılabilecek işlemleri yapmak ve müzakerelerde bulunmak;

İKİNCİ KISIM

Üyelik İle İlgili Kurallar

Madde 4. Derneğin Kurucuları:

Dernek tüzüğünün bu maddesinde belirlenen, derneğin adını, amaç ve ana görevlerini saptayarak derneği hukuken ve fiilen kurmuş olanlardır. Dernek kurucuları geçici görev dağılımına göretüzüğün 56. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 5. Derneğe Üye Olmak:

Derneğin amaçlarını benimseyen ve tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesi için istekli olan 18 yaşın üzerinde her KKTC vatandaşı Derneğe üye olabilir.

Derneğin üç türlü üyesi vardır.

1. Doğal Üye;

2. Asli Üye;

3. Onur Üyesi.

Bu üyeler aşağıdaki şekilde tanımlanır.

a) Doğal Üyeler:

18 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları bu Derneğin doğal üyesidirler.

“b) Asli Üye;

Bizzat tüketici konumunda olup KKTC yurttaşı 18 yaşın üzerinde Derneğe kayıtlarını yaptıran, aidatlarını ödeyen dernek amaçlarını benimseyip tüzük hükümlerine uymayı taahhüt edenlerdir. Asli üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olur.”

“c) Onur Üyesi;

KKTC yurttaşı olup da Derneğe maddi ve manevi değerli yardımlarda bulunanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine destek sağlayan, yasa ve tüzüklerin konmasına gayret gösterenler, Derneğin konularına, sorunlarının giderilmesine etkin katkısı olanlar onur üyeliğine alınırlar. Onur üyeleri Yönetim Kurulun’dan üç üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile vereceği kararla bu sıfatı kazanmış olurlar. Onur üyeleri oy kullanamazlar. Bu kişilere Dernekçe onur belgeleri, şilt, veya plaketler verilir.”

Madde 6. Üye kaydı

Derneğe Giriş:

Derneğe üye olmak isteyenler Derneğin üye müracaat formunu doldururlar. Genel Merkez veya Şubeler müracaatı değerlendirir. Yönetim Kurulu daha sonra bunu kabul veya reddeder. Yönetim Kurulunca üyelik istemleri kabul edilmeyenler bunun Genel Kurul’da yeniden incelenmesini isteyebilirler.

Madde 7. Dernekten Çıkış ve Çıkarılma:

a) Çıkış

Asli üyenin yazılı istifasını vermesiyle. “Üye istifa dilekçeleri Dernek sekreterliğine yapılır. İstifalar Dernek Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe konur. Yıl içerisinde istifa müracaatında bulunan üyenin aidat ödeme yükümlülüğü takip eden yılın Aralık ayı sonuna kadar devam eder. Dilekçe ile üyelik kartının iade edilmesi zorunludur.”

b) Çıkarılma

1) Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunması, Derneğin manevi şahsiyetine ve amaçlarına ters düşen, uyum ve düzeni bozmaya çalışanlar, kanunen medeni hakları alınan, ağır hapse mahkum olan bir üyeyi Dernek üyelikten çıkarabilir.

2) Dernek organlarının çağrılarına veya verdikleri görevlerden ısrarla kaçınılması,

3) Aidatın uyarıya rağmen iki yıl ödenmemesi hallerinde asli üyenin dernekten kaydı silinir.

4) İstifalarını yazılı olarak geriye alanlar asli üyeliğe alınmalarını isteyebilirler. Dernek üyeliği onaylanmış ancak aidat ödememiş, ödemesini aksatmış olup da yazılı veya sözlü uyarı yapılmamış olanların veya dernek tarafından üye aidatları tahsil edilemeyen üyelerin üyelikleri devam eder ve genel kurul öncesi yönetim kurulunun öngöreceği koşullara bağlı olarak vereceği karar ile genel kurula katılıp seçme ve seçilme hakkını kullanabilir. Aidatlarını ödememekten ötürü kaydı silinenlerin yeniden müracaatta bulunmaları halinde müracaatları değerlendirilerek yönetim kurulunun öngöreceği koşullara bağlı olarak vereceği karar ile üyeliğe yeniden alınabilinir veya alınmayabilirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Derneğin Organları

Madde 8. Derneğin Organları:

Derneğin organları aşağıdaki gibidir:

a- Genel Kurul

b- Yönetim Kurulu

c- Denetim Kurulu

d- Onur Kurulu

Dernek Genel Kurulu Kuruluş ve Çalışma Yöntemi:

Madde 9. Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve en yetkili organı olup asli üyelerden oluşur. Doğal ve onur üyeleri Genel Kurula katılabilir ancak oy hakkına sahip değillerdir.

Madde 10. “Genel Kurul olağan toplantısını iki yılda bir Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayan süre içerisinde yönetim kurulunun belirleyip ilan edeceği bir zamanda yapar. Ancak Merkez Yönetim Kurulu zaruret halinde üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı bir kararla Genel Kurul toplantısını azami 12 ay süre ile sınırlı olmak kaydıyla sonraya alabilir ve erteleyebilir.

Dernek Genel Kurulu toplantısının tarih, yer, saat ve gündemi Yönetim Kurulu’nca saptanır. Toplantıdan en az 15 gün önce dernek merkezinde ve en az bir yerel gazetede 1 gün süre ile duyuru yapılır.

Madde 11. Genel Kurul toplantı gün ve saatinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde oturuma yarım saat ara verilir. Toplantı yeter sayısı toplam kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Aradan sonra nisaba bakılmaksızın toplantı yeter sayısı sağlanmış kabul edilerek oturum gündemle açılır. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul toplantısına katılan kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

Madde 12. Genel Kurul toplantısı, yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Yeter sayısının varlığı konusunda yapılan yoklamadan sonra Başkanlık Divanı seçilir. Genel Kurul Divanı 1 başkan ve 2 üyeden oluşur.

Madde 13. Genel Kurul görüşmeleri, dernek yönetim kurulu tarafından duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. Ancak gündem değişikliği Genel Kurul çoğunluk kararına bağlıdır. Gündemde değişiklik, Genel Kurulda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun yazılı önerisi ve Genel Kurul kararı ile yapılır.

Madde 14. Dernek Genel Kurulu’nda kararlar çoğunluğa dayanır. Toplantı yeter sayısı toplam kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul toplantısına katılan kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Eşit oy paylaşılması halinde bir oylama daha yapılır. Oylar yine eşitse yapılan öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 15. Genel Kurul’un görüşme ve kararları tutanaklarla saptanır. Bu tutanaklar DivanBaşkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak saklanmak üzere yeni Dernek Yönetim Kurulu’na verilir. Verilen tutanak ve varsa oy pusulalarının bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar muhafazası zorunludur. Yönetim Kurulu Genel Kurul sonuçlarını bir ay içerisinde ilgililere ve resmi makamlara iletir.

Madde 16. Olağanüstü Genel Kurul, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca aşağıdaki durumlarda toplantıya çağrılır;

a- Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun gereksinmesi,

b- Asli üye sayısının 1/5’inin istemi,

c- Denetim Kurulu’nun dernek hesap işleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacakları gereksinme kararı,

d-Yönetim Kurulu’nun yarıdan fazlasının çekilmesi nedeni ile.

Madde 17. Olağanüstü Genel Kurulun yapılacağı zaman, gündem ve yer en az 15 gün önce Dernek merkezinde, günlük bir gazetede Yönetim Kurulunca duyurulur.

Madde 18. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır ve sadece toplantıya neden olan konular görüşülerek kararlar alınır. Olağanüstü toplantılar da olağan toplantıların bağlı olduğu genel hükümlere bağlıdır.

Madde 19. “Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

a) Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır,

b) Derneğin kuruluş amacına uygun kararlar almak,

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek, dernek gelir-gider hesaplarını incelemek,

d) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları ışığında bu kurulları aklamak;

e) Tüzük değişikliği yapmak;

f) Yönetim Kurulu, Denetleme ve Onur kurullarını seçmek,

g) Taşınır veya taşınmaz mal satın alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek;

h) Yönetim Kuruluna mali konularda gerektiğinde yetki vermek; üye aidatlarını günün koşullarına ve gereksinmeye göre düzenlemek;

i) Yurt içinde veya yurt dışında federasyon veya konfederasyon kurma veya mevcutlara üye olma veya üyelikten çekilme konularında karar vermek;

j) Şube açma, birleştirme veya kapatma kararı vermek;

k) Eylem ve yaptırım kararı almak veya uygulamak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

l) Herhangi bir üyenin üyelikten çıkarılmasına karar vermek;

m) Başka bir örgüt ile birleşme kararı vermek.”

n) Sosyal ve ekonomik konularda karar vermek veya Yönetim Kuruluna yetki ve görev vermek;

o) Onur Kurulunun vereceği kararlara karşı yapılacak itirazları görüşmek ve karara bağlamak,

p) Mali Yükümlülükler koymak veya değiştirmek,

r) Derneğin feshedilmesine karar vermek.

Madde 20.Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ile Görev ve Yetkileri.

(a) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından ve asli üyeler arasından iki yıl için gizli/açık oy ve açık sayım esasına göre seçilir. Bu süre Genel Kurul toplantısının ertelenmesi halinde erteleme süresi kadar uzar.

Genel Kurulda, gizli olarak yapılması gerekli görülen durumlar dışında, oylama açık olarak yapılır. Açık oylama ad okunmak ve adı okunan üyenin ‘Kabul’, ‘Ret’ veya ‘Çekimser’ olarak oyunu kullanması suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu seçimleri diğer seçimlerden ayrı olarak yapılır.

(b) Yönetim Kurulu seçiminde aşağıda belirtilen usul ve esasları uygulanır:

(1) Tüm adayları gösterir bir oy pusulası hazırlanır ve bu pusulaları Dernek mühürü ile mühürlenip Genel Kurul Divan Başkanınca imzalanır.

(2) Gizli olarak yapılan oylamada üyeler en çok 13 en az 9 adaya oy verebilirler. Şubelerde ise en çok 11 en az 7 adaya oy verebilirler. Oy verme, isimlerin önüne (x) veya (/) işareti konmak suretiyle yapılır.

(3) Genel Kurul Divan Başkanının imzası ile Dernek mühürünü taşımayan oy pusulaları ve 13’den fazla veya 9’dan az işaretlenen oy pusulaları geçersiz olur. Şubelerde ise 11’den fazla 7’den az işaretlenen oy pusulaları geçersiz olur.

(4) En fazla oy alan 9 kişi Yönetim Kuruluna seçilmiş olur. İlk 9 kişi dışında en fazla oy alan 4 kişi Yedek üye olurlar. Boşalmalar halinde, boş üyelikler, bu yedek üyeler tarafından, en fazla oy alandan başlamak üzere Yönetim Kurulunca doldurulur. Şubelerde en fazla oy alan 7 kişi Yönetim Kuruluna seçilmiş olur. Bunların dışında en fazla oy alan 4 kişi Yedek üye olurlar

(5) Sadece 9 aday çıkması halinde, bu adaylar seçime gerek olmaksızın seçilmiş sayılırlar.Şubelerde ise 7 aday çıkması halinde, bu adaylar seçime gerek olmaksızın seçilmiş sayılırlar Yedek üyeler Yönetim Kurulunca asli üyeler arasından belirlenir.

(6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca seçilmesinden sonra seçimin yapıldığı Genel Kurul tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde Yönetim Kurulu toplanıp görev bölümü yapar.

Madde 21. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki (2) yıllık bir süre için gizli/açık oy ve açık sayım esasına göre seçilen 9 asli ve 4 yedek üyeden oluşur. Ancak bu süre Genel Kurul toplantısının ertelenmesi halinde erteleme süresi kadar uzar. Yönetim Kurulu seçimleri diğer seçimlerden ayrı olarak yapılır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapılacak ilk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter I. Yardımcısı, Genel Sekreter II.Yardımcısı, Muhasip, Halkla İlişkiler Sekreteri ve faal üyeleri seçer.

Madde 22. Tüzük hükümlerine aykırı hareketten dolayı Genel Kurul’a ve ilgili yerlere karşı Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri birlikte sorumludur.

Madde 23. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunda birlik ve uyumu korumakla sorumludurlar. Kararlara katılmayanlar istifa etmedikçe çoğunluk kararlarına uymağa zorunludurlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu içinde olabilecek herhangi bir andlaşmazlık organ dışına açıklanamaz. Bu kurala uymayan Yönetim Kurulu üyeleri Kurul’dan ihraç edilebilirler.

Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları ve Yenilenmesi Hali

Madde 24.

a)Yönetim Kurulu en az ayda bir kez çağrısız olarak toplanır. Toplantı gününü Yönetim Kurulu Başkanı belirler. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

b) Yönetim Kurulu, Başkan veya üç Yönetim Kurulu üyesinin istemi ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

c) Kararlar, karar defterine işlenir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Gerekli görülmesi halinde şerh düşülebilir.

d) Yönetim Kurulu çalışmalarında;

(i) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter,

(ii) Üyeleri gösteren bir defter,

(iii) Gelir ve gideri teferruatıyla gösteren hesap defteri,

(iv) Gelen ve giden evrak ve misafir üye defterlerini gösteren bir defter bulundurur.

Madde 25. Yönetim Kurulu üyeleri, kurul toplantılarına devamlı katılmak zorundadırlar. İnandırıcı sayılacak bir mazerete dayanmaksızın arka arkaya üç toplantıda bulunmayan veya herhangi bir nedenle görev yapamayacak duruma gelen kurul üyesi çekilmiş sayılır. Çekilmiş üyelerin yerine yedekleri geçer.

Madde 26. Yönetim Kurulunun seçilmiş üyelerinin yarısından fazlasının herhangi bir nedenle çekilmiş olması ve boşalan üyeliklere yedek üyeler göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, Yönetim Kurulu tümden dağılmış sayılır. Bu durumda Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu tarafından tüzüğün 16. ve 17. nci maddeleri tahdında 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim kurulu seçilir. Çağrının yapılmaması halinde, Denetleme Kurulu Genel Kurulu 1 ay içinde toplamakla yükümlüdür. Seçim yapılıncaya kadar, eski yönetim kurulu Derneğe sorumluluk getirmeyecek şekilde göreve devam eder.

Toplantılara Başkan başkanlık eder. Onun yokluğunda sırası ile Başkan Yardımcısı yoksa, Genel Sekreter Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Madde 27. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu (9) asli ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyeler sıra ile;

1. Genel Başkan,

2. Başkan Yardımcısı,

3. Genel Sekreter,

4. Genel Sekreter I. Yardımcısı,

5. Genel Sekreter II. Yardımcısı,

6. Muhasip,

7. Halkla İlişkiler Sekreteri,

8. Faal Üyeler (2).

(1) Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

a-Derneği temsil eder. Dernek adına söz söyler ve ilişkiler kurar.

b-Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

c-Derneğin idari ve sorumluluk amiridir. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.

d-Derneğin asil ve yedek üyelerine ek görevler verebilir.

e-Yapılan ve yapılmayan bütün işlerde Yönetim Kurulu ve Genel Kurula karşı sorumludur.

f-Dernekte faaliyetlerin kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına göre yapılmasını sağlar.

g-Derneğin gelişmesi için planlar hazırlar veya hazırlatır.

h-Genel Başkan cari harcamalar dışında ayda bir asgari ücret tutarı YTL’sı veya karşılığı yabancı para biriminden fazla harcama yapamaz. Bunun üzerindeki harcamalar için Merkez Yönetim Kurulu kararı gerekir.

j-Şubeleri şahsen veya görevlendirdiği üyelerle denetler.

k-Başkan Yardımcısına gereken görevleri verir.

l-Bütçe uygulamalarını kovuşturur, aylık muhasebe bilançolarını hazırlatır.

m) Dernek çalışmalarını denetler ve dernek içinde uyum ve düzeni sağlar

n- Katılması halinde şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

(2) Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

a- Başkanın yardımcısıdır,

b- Başkanın izin, hastalık gibi uzun süreli ayrılışlarında Başkanın yerine “vekalet eder. Vekalet yazılı olarak belirtilir,

c- Dış ilişkiler ile protokol işlerinin yürütülmesine nezaret eder.Başkanın Yönetim, plan, örgütleşme ve yürütme uzmanı ve başyardımcısıdır.

d-Derneğin, kanun, tüzük ile Genel Kurul Kararlarına uygun işlemesini sağlar,

e- Dernek adına Başkandan sonra söz söyleme, yazı yazma ve ilişki kurma yetkisine sahiptir,

f- Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Şubelerin ilişkilerini düzenler,

g- Dernekte hizmetlerin düzen ve disiplin içerisinde yürütülmesini sağlar.

(3) Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

a-Derneğin, kanun, tüzük ile Genel Kurul Kararlarına uygun işlemesini sağlar,

b-Genel Sekreter Dernek adına Başkan Yardımcısından sonra söz söyleme, yazı yazma ve ilişki kurma yetkisine sahiptir,

c-Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Şubelerin ilişkilerini düzenler,

d-Yazışmalarla, kayıtları usulünce, noksansız yürütür,

e-Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını yapar,

f- Onur ve denetleme Kurulları ile ilişkilerini ayarlar,

g- Genel Yönetim Kurulu toplantısının gündemini hazırlar,

h- Çalışma raporunu hazırlayarak, Yönetim Kuruluna sunar,

ı- Dernekte hizmetlerin yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır,

i- Başkanın onayı ile istihdam düzenlemelerini yapar,

j- Başkanın önerisiyle asli ve yedek veya kayıtlı asli üyelerden yardımcılar atayabilir,

k- Derneğin gelir kaynaklarını Derneğin amaçlarına uygun şekilde düzenler veya düzenletir,

l- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter tutar.

(4) Genel Sekreter I. Yardımcısının Görev ve Yetkileri

a- Derneğin iç hizmet görevlerinde verdiği talimatları kanun ve tüzük kurallarına göre uygular,

b- Üyelerin Derneğe giriş ve çıkış muamelelerini tüzük hükümlerine göre yürütür. Üye giriş ücretlerini ve aidatlarını toplamak, üyelerin kayıt fişlerindeki aidat çizelgesine işlemekten sorumlu olarak yürütülmesini sağlar,

c- Dernek ve üyeler arasında muhabere, ilişki, irtibat ve dayanışma faaliyetlerini kurar .

d- Sekreterin talimatlarına uygun şekilde yürütür,

e- Genel Merkezdeki üyelerin şahsi dosyalarına işlenmesi gereken veya yapılması gereken tüm işlerin tüzük kurallarına uygun şekilde yapılmasından sorumludur,

f- Muhasip, Onur ve Denetleme Kurulu üyeleriyle gerekli müsaverelerde bulunur, ortak çalışmaları gerektiren konularda Genel Sekreterden sonra söz ve yetki sahibidir,

g- Üyeleri gösteren bir defter tutar.

(5) Genel Sekreter II.Yardımcısının Görev ve Yetkileri

a- Doğrudan Genel Sekretere bağlıdır,

b- Genel Merkez ile Şubeler arası her türlü faaliyetleri organize eden çalışmaları yapar. Bu çalışmaları Genel Sekreterin talimatlarına uygun olarak yürütür,

c- Şubeleri mali ve idari yönden denetler, rapor tanzim eder, Genel Sekreterin bilgisine getirir,

d- Genel Sekreter I.Yardımcısı ile idari bir bağlantı kurar,

e- Derneğin balo, müsamere, konferans,çalışmarını içeren her türlü faaliyetleri yerine getirmekte Genel Sekretere yardım eder. Genel Sekreterin bu konularda verdiği talimatlara uygun olarak çalışır. Gerektiğinde asli ve yedek üyelerden yanına yardımcı alır,

f- Gelen ve giden evrak ve misafir üye defterlerini tutar.

(6) Muhasibin Görev ve Yetkileri

a- Başkana bağlıdır,

b- Her türlü harcamalar, tüzüğün yetki verdiği kişiler ve yetki sınırları içinde Yönetim Kurulu kararı ile alınır,

c- Derneğin mali işleri ile kayıtlarını kanuna ve tüzüğe göre usulünce yürütür,

d- Gelir kaynaklarını artırmak için Başkana öneriler hazırlar. Demirbaş kayıtlarını tutar ve bu hususta dosya tanzim eder ve korur,

e- Bütün zarf evrakını Başkana (veya yazılı yetki vereceği vekiline) imza ettirmedikçe işleme koyamaz ve ödeme yapamaz,

f- İki ayda bir defa denetleme kuruluna hesapları denetleterek sonucu yönetim kuruluna sunar,

g- Her ayın ilk haftasında Derneğin gelir ve gider hesap tablosunu Başkana sunar,

h- Üyeler ile personelin çalışmalarına yön verir. düzenler ve denetler,

ı- Şubelerin muhasebe, mali gelir gider durumlarını denetime tabi tutar ayda bir Genel Merkez Yönetim Kurulunun bilgisine getirir. Üç aylık Şube gelir ve giderlerinin toplam bilançosunu yapar ve Derneğin amaçlarına uygun değerlendirmelerinde Şube bütçelerinin yönlendirilmesini sağlar. Bu husustaki karar Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde uygulanır,

j- Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın güvenliği için gerekli tedbirleri alır,

k- Derneğin dışa dönük faaliyetlerinde Genel Başkanın vereceği ek görevleri yapar.

l- Kasanın günlük hareketlerini idare eder, kayıtlarını tutar,

m- Kasada günlük bir asgari ücret tutarı YTL’den ya da karşılığı yabancı para biriminden fazla para bulunduramaz ve bankaya yatırır,

n- Gelir ve gideri teferruatıyla gösteren hesap defteri tutar,

o- Genel Başkanın Derneğin dış ilişkileri için vereceği görevleri yapar.

p- Üye aidatı ile diğer sosyal etkinliklerden doğan alacakların tahsilatını bizzat yapar veya yapılması için yönetim kurulu tarafından görevlendirilen üye veya müstahdemleri yönlendirir ve denetler.

(7) Halkla İlişkiler Sekreteri

Halkla İlişkiler Sekreteri aşağıdaki hususlarda Başkan’a yardımcı olur;

(a) Derneğe yapılan tüketici şikayetlerinin alınması, kaydının yapılması,

(b) Tüketici şikayetlerinin muhatapları ile görüşülmesi ve sonuçlandırılması,

(c) Girişimlerden olumlu sonuç alınamayan tüketici şikayetlerinin dava yolu ile sonuçlandırılması için tespit ve işlemlerinin,

(d) Dava açılacak tüketici şikayetlerinin genel sekreterin bilgisine getirilmesi,

(e) Tüketici şikayetleri ile ilgili statistiklerin yapılması,

(f) Tüketici şikayetlerine konu mal ve hizmetler ile ilgili tespit ve statistiklerin yapılması,

(g) Tüketici şikayetlerine konu firma, işletmeler, satıcılar ve sağlayıcılar ile tespit ve statistiklerin yapılması.

(h) Tüketicileri mağdur eden işletmelerin, satıcı ve sağlayıcılara yaptırım uygulaması ile teşhir edilmeleri ile iligili çalışma ve işlemlerin yapılması,

(8) Faal Üyeler

Başkan ve Genel Merkez Yönetim kurulu’nca verilecek görevleri yapar.

Madde 28 Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a- Genel Kurul’ca alınacak kararları uygular,

b- Tüzüğün tanıdığı hak ve yetkileri kullanır,

c- Derneği, Genel Başkan veya gerekirse seçeceği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri vasıtasıyla içte ve dışta temsil eder,

d- Genel Kurul’un toplantı tarihi, yerini ve gündemini saptayarak üyelere duyurur.

e- Genel Kurul’a sunulmak üzere çalışma raporunu ve geçmiş yıl kat’i hesaplarını, gelir-gider hesaplarını hazırlar ve bunları denetim kurulu raporu ile genel kurul toplantısında üyelerin bilgisine getirir.

f- Üyelik müracaatlarının onaylanması ve istifaların kabul edilmesi,

g- Dernek başkanını seçmek ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını yapmak.

h- İlçelerde Dernek Şubelerinin faaliyetlerini denetlemek ve her altı ayda bir mali rapor ve faaliyet raporları düzenli olarak merkeze iletmelerini sağlamak

ı- Muhasebe, mali gelir gider durumlarını Genel Merkez Yönetim kuruluna 6 ay süre içerisinde sunmaması halinde bu süre sonunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadan Şube Yönetim Kurulu hiçbir amaçla harcama yetkisini kullanamaz

j- Merkez kurullarında, İlçelerde Dernek Şube kurullarında Başkan veya herhangi bir kurul üyesini, dernek asli üyesini veya dernek müstahdemini Tüzüğün 7., 23., ve 35. maddelerikapsamında görevden uzaklaştırmak,

k- Tüzüğün 7., 23., ve 35. maddeleri kapsamında görevden uzaklaştırılan Şube Başkanı veya kurul üyesi yerine Şube Genel Kurulu yapılıncaya kadar kurul üyeleri arasından atama yapmak.,

l- Seçimle veya atama ile iş başına gelen Şube Yönetim Kuruluna gerektiğinde Tüzüğün 7., 23., ve 35. maddelerine aykırı davranış içerisine girmesi halinde bu maddeler kapsamında görevden el çektirerek yerine heyet atamak

m- Dernek işlerinin verimli ve etkin yürütülmesi için, Derneğin ihtiyaç duyulan faaliyet alanlarında ücretli personel görevlendirebilir, istihdam edebilir,

n- Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarını, seçilen yönetim kurulu üyelerinin isimlerini engeç 10 gün içerisinde ilgili daireye bildirir.

Madde 29. Denetim Kurulu’nun Oluşumu

Denetim Kurulu, genel kurul tarafından ve asli üyeler arasından iki yıl için gizli/açık oyla seçilen, üçü asli biri yedek olmak üzere dört kişiden oluşur. Denetim Kurulu kendi arasına yapacağı toplantıda başkanını seçer.

Madde 30. Denetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının istifası halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılarak yeni denetim kurulu seçilir.

Madde 31. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a- Dernek yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı bilanço ve kat’i hesapların denetimi yapar. Denetim raporunu, dernel genel kuruluna sunulmak üzere en az 15 gün önceden yönetim kuruluna verir.

b- Derneğin hesaplarının ve hesaplara ait işlemlerinin en az yılda bir defa denetler.

c- Gerekli gördüğü takdirde dernek genel kurulunu olağanüstü genel kurul toplantısına çağırmasını yönetim kurulundan isteyebilir.

Madde 32. Onur Kurulu’nun Oluşumu

Onur kurulu genel kurul tarafından asli üyeler arasından, iki yıl için gizli veya açık oyla seçilen üçü asil, biri yedek olmak üzere dört kişiden oluşur. Onur Kurulu kendi arasında yapacağı toplantıda başkanını seçer.

Madde 33. Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Onur Kurulu 3 üyenin katılmasıyla toplanır. Tüzüğün 7. 23. ve 35.maddeleri gereğince, Kurula gündem olan konuları inceleyerek bir karara bağlar. Kararlar 2/3 çoğunlukla alınır. Onur Kurulu kararlarına karşı, tüzük hükümlerine göre Genel Kurula itirazda bulunma hakkı olmasına rağmen, Genel Kurul toplanıncaya kadar Onur Kurulu kararları geçerlidir.

Madde 34. Onur Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının istifası halinde yönetim kurulunca genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni onur kurulu seçilir.

35. CEZAİ HÜKÜMLER

(a) Bu Tüzüğe, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket eden, görevini kötüye kullanan, görevine karşı ilgisiz kalan, hiçbir hukuki neden veya yönetim kurulunca kabul edilebilir mazeretleri bulunmadığı halde, derneğe aidatını yönetim kurulunun istemi üzerine ödemeyen ve derneğin amaçlarına aykırı veya derneğin saygınlık ve onurunu yıpratıcı eylem ve hareketlerde bulunan, dernek içindeki uyum ve düzeni bozmaya çalışan, namus ve onur kırıcı suçlardan dolayı hüküm giyen veya diğer herhangi bir şekilde durumu,

Türk Cemaat Meclisi Dernekler ve Birlikler Yasasına veya onun yerine geçecek bir başka yasaya aykırı olduğu görülen dernek asli, doğal, onur üyeleri ve müstahdemleri hakkında,

(b) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun veya 11 asli üyenin yazılı teklifi üzerine Onur Kurulu’nun kararı ile aşağıdaki cezalar uygulanır.

Onur Kurulunun verebileceği cezalar şunlardır.

(1) İhtar; (2) Kınama, (3) Görevden Geçici El Çektirme (4) Görevden Sürekli El Çektirme ve (5) Üyelikten Çıkarma.

(1) İhtar cezası, bu Tüzüğe veya Dernek ilke ve amaçlarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir üyenin yazılı olarak uyarılmasıdır,

(2) Kınama cezası, ihtar cezasına çarptırılan herhangi bir üyenin ikinci kez aynı suçu işleyip suçlu bulunması halinde yazılı olarak kınanmasıdır,

(3) Görevden Geçici El Çektirme, 3 aydan 6 aya kadar dernek lokaline ve toplantısına girmekten men etmek, bu fıkranın (1.) ve (2.) bendlerindeki cezalara karşın davranışlarını sürdürmesi halinde,

(4) Görevden sürekli el çektirme; üyenin veya müstahdemin görevlerinin geri alınması suretiyle çıkarılması olup bu maddenin (a) fıkrasındaki suçlar ile 3. benddeki cezalara esas suçların tekrarı halinde,

(5) Üyelikten çıkarma, üyenin veya müstahdemin dernekle tüm ilişkilerinin kesilmesi suretiyle çıkarılması olup bu maddenin (a) fıkrasındaki suçlardan herhangi birini işlemiş olması ve suçlu bulunması halinde uygulanan cezalardır.

(c) Herhangi bir üyenin veya Yönetim Kurulu Üyesinin Onur Kuruluna sevkedilebilmesi ve hakkında soruşturma yapılabilmesi için, geriye kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunlukla ve gizli oyla karar alması gereklidir.

(d) Onur Kurulu, bu yöndeki bir kararın Yönetim Kurulu tarafından kendisine yazılı olarak bildirilmesinden başlayarak en geç 1 ay içinde sonuca ilişkin karar almak zorundadır.

(e) Onur Kurulu, karar almadan önce, ilgili üye veya ilgililerin 15 gün içerisinde yazılı savunmasını alır. 15 gün süre hitamında ilgililerden savunma yanıtı alınır veya alınmaz Onur Kurulu bir ay içerisinde gerekli kararı alır ve alacağı kararı üye veya ilgililere bildirilmek üzere Yönetim Kuruluna iletir.

(f) Görevden el çektirme kararı ilgili üye veya ilgililere yazılı olarak bildirilir ve karar, bildirimtarihinden başlayarak geçerli olur.

(g) Yönetim Kurulu’nun yazılı istem tarihinden başlayarak Onur Kurulu’nun vereceği karara kadar ilgili üye veya ilgililer açığa alınır veya dernek ile ilişkileri kesilir.

(h) Çıkarma kararı, kararın alındığı tarihten itibaren yürürlüğe konur. Üye karara 30 gün içerisinde itirazda bulunması halinde yapılacak ilk genel kurulda itirazı değerlendirilir ve karara bağlanır.

Onur Kurulu kararına karşı ilgili üye veya ilgililerin Mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

36..Haklarında cezai müeyyideler uygulananlar, tüzüğün 33. maddesi gereğince Genel Kurula en geç 30 gün içerisinde itirazda bulunabilirler. Genel Kurul, Onur Kurulu’nun verdiği kararı onaylar veya reddeder,

37. Haklarında iki kez çıkarma kararı alınanlar hiçbir suretle yeniden üye olamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Kurallar

Madde 38. MALİ HÜKÜMLER

Derneğin gelir kayanakları:

1-Üye kayıt ücreti ve aidatları,

2-Bağış ve yardımlar,

3-Yayın gelirleri,

4-Piyango çekilişi,

5-Yönetim Kurulunca düzenlenecek balo, tiyatro, konser, konferans, seminer, belgelendirme, film gösterisi çay ve başka sosyal faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

Derneğin tüm gelirleri, ancak Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Hiçbir suret ve şekilde üyeler arasında kazanç paylaşımı olamaz.

Madde 39. Üye kayıt ücreti 10.00 TL’dir. Üyelik aidatı ise 15.00 – TL’dir. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu aidatı 3 katına kadar artırabilir. Dernek Genel Kurulu aylık aidatı gerekli görmesi halinde yeniden saptayabilir.

Madde 40 Asli Üyelik aidatı muhasibe ayda bir ödenen 15.00 – TL’dir.. Önce sözlü bir kez de yazılı istem üzerine aidatını 15 gün içinde ödemeyen üye hakkında 35. madde hükümleri uygulanır.

Madde 41. Aidat ve dernek adına yapılacak her türlü para alımı, dernek mühürünü taşıyan dip koçanlı veya kopyalı makbuz karşılığında alınır. Bütün makbuzlar muhasip veya vekilleri tarafından imzalanır.

Madde 42Muhasip 2 asgari ücret tutarı ya da karşılığı olan dövizden fazla parayı bir haftayı aşkın bir süre yanında bulunduramaz. Dernek banka hesabına yatırmak veya dernek giderlerini ödemede kullanmak zorundadır. Bankadan, başkan ile muhasip veya onların yetkili vekillerinin imzası olmadan para çekilemez.

Madde 43. Yönetim Kurulu kararı olmadan asgari ücret tutarında veya karşılığı olan dövizden fazla gider bağlantısına girişilemeyeceği gibi, ödeme de yapılamaz. Daha az giderler başkan ve muhasip kararı ile yapılabilir. Asgari ücret tutarından az harcamaların başkan ve muhasibin imzalarını taşıyan bir harcama fişine dayanması gerekir. Bu tutardan az harcamalar ayni fişte birleştirilebilir.

Madde 44. Yönetim Kurulu’nca düzenlenmesine karar verilen tiyatro,konser, çay, balo ve piyango gibi derneğe gelir sağlamak amacını güden çalışmalarını dernek yönetim kurulunun oluşturacağı en az 5 kişilik bir heyet yürütür. Heyet çoğunlukla yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Başkan veya vekili ile muhasibin heyete girmeleri zorunludur.

Madde 45Lokali olması durumunda üye olmayanlar lokale devam edemezler

Madde 46. Dernek Personeli

Dernek işlerinin verimli ve etkin yürütülmesi için, Derneğin ihtiyaç duyulan faaliyet alanlarında ücretli personel görevlendirilebilir. Dernek personelinin görevlerinin belirlenmesi ve denetimini Yönetim Kurulu yapar.

Madde 47. Dernek Amblemi, Mühürü, Flaması ve Marşı, Dernek ismini taşıyan bir mühürü olur. Derneğin amblemi, flaması, ve marşı olabilir.

Madde 48 Tüzüğün Yorumu

Gerektiği hallerde bu tüzüğün yorumu Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu yorumlara karşı Genel Kurula en geç 30 gün içerisinde itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir

Madde 49. Yönetmelik Yapma Yetkisi

Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere, aşağıda belirtilen konularda yönetmelik yapabilir.

a) Dernekte ödenekli olarak istihdam edilecek personelin sayısı, niteliği, maaşı ve özlük haklarını belirlemek,

b) Derneğe yapılmakta olan tüketici şikayetlerinde izlenecek yöntem, ilke ve çalışma esaslarını belirlemek,

c) Derneğin yıllık plan, proje ve faaliyet programlarını belirlemek.

BEŞİNCİ KISIM–

Son Kurallar

Madde 50. Tüzüğin Değiştirilmesi

Tüzük, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun veya en az beş asli üyenin yazılı önerisi ve Genel Kurul çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir. Asli üyelerin tüzüğün değiştirilmesi ile ilgili önerilerini Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce yönetim kuruluna yazı ile bildirmeleri gerekir. Toplantı yeter sayısı toplam kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul toplantısına katılan kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

Madde 51. Tüzüğün Bilinmesi

Dernek üyesi her kişi, bu Tüzüğü bilmekle yükümlüdür. Bu Tüzüğü bilmemek mazeret olarak ileri sürülemez. Yönetim Kurulu, makul bir ücret karşılığı isteyen her üyeye bu Tüzüğün bir suretini vermek zorundadır. Bu ücret, Yönetim Kurulunca saptanır.

Madde 52. Yürütme Yetkisi

Bu tüzük Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Madde 53. Fesih veya Dağılma Halinde Derneğin Mal Varlığının Durumu

Olağanüstü önemli nedenlerin var olması halinde Genel Kurul, Derneği feshe karar verebilir bu durumda toplantı yeter sayısı 4/5, karar yeter sayısı ise 2/3 dür. Ancak fesh aleyhine oy verenlerin sayısı 15 asli üyenin altında değilse dernek fesh edilemez.

Dernek feshedildiği takdirde, tasfiyesi genel kurulun atayacağı 5 kişilik bir heyet tarafından yapılır. Derneğin borcu olması halinde borç ödendikten sonra kalan para ve mal varlıkları KKTC. İnsan Hakları Derneği’ne devredilir.

Derneğin kendiliğinden dağılması halinde geçerli yerel yasalara göre tasfiye edilir.Varlıklar KKTC. İnsan Hakları Derneği’ne devredilir.

Madde 54. Genel Hükümler ve Yürürlüğe Giriş

Bu tüzük Derneğin kurulduğu tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Madde 55. DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilik açabilir. Dernek tüzüğünün bu maddesinde belirlenen Dernek şubeleri organları,kuruluş, görev, yetki, idare ve temsil dereceleri aşağıda düzenlenmiştir.

ŞUBE ORGANLARI

1. Şube Genel Kurulu,

2. Şube Yönetim Kurulu,

3. Şube Denetim Kurulu,

4. Şube Onur Kurulu.

a). Şube Genel Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

1)Şube Genel Kurulu Şube Organları ile şubenin asil üyelerinden oluşur.

Genel Kurul’a (Genel Merkez Yönetim Kurulu Seçimine) Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri ile Şube asil üyeleri ve temsilcilikleri birer üye sıfatıyla katılırlar.

2) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını karara bağlamak;

3) Şube Yönetim Kurulunun, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerini seçmek

4)Tüzük hakkında yapılan önerileri karara bağlayarak Genel Kurula sunmak üzere Genel Merkez Yönetim kuruluna bildirmek.

5) Üyelikten çıkarılanların müracaatlarını karara bağlamak üzere Dernek Genel Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermek.

Şube Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması

6) Şube Yönetim Kurulu, Tüzüğün 10. maddesine göre Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırır.

7) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunun toplantıya çağrı yazısının bir suretini Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir. Şube Genel Kurulu şubenin bulunduğu ilçede toplanır.

8) Şube Genel kurulları, iki yılda bir olağan genel kurulunu yapar. Merkez Yönetim Kurulu zaruret halinde üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı bir kararla Genel Kurul toplantısını azami 12 ay süre ile sınırlı olmak kaydıyla sonraya alabilir

9) Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ve yazılı isteği üzerine Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel urulunu olağanüstü toplantıya davet eder.

10) Şube Genel Kurullarının olağanüstü toplantıları Genel Merkez Yönetim Kurulunun yönerisine göre, Şube Yönetim kurulunca yaptırılır.

Şube Genel Kurulu Toplantısının Açılması

11) Şube Genel Kurul toplantısını Şube Başkanı veya Başkan Yardımcısı açar. Kurulda bulunması halinde toplantıyı Genel Başkan açar.

12) Şube Asil üye listesinden ad okunarak yoklama yapılır.

13) Çoğunluğun bulunduğu anlaşılınca, Şube Yönetim Kurulu Divan Başkanlığı heyetinin seçilmesine geçer. Divan Heyetinin seçilmesine geçer. Divan heyetinin teşekkülü, Tüzüğün 12. maddesine göre yapılır.

Şube Genel Kurulunun Çalışması

14) Tüzüğün 13. ve 14. maddelerine göre yapılır.

15) Şube Genel Kurulu Derneğin tüzük değişikliği hakkında Merkez Genel Kuruluna teklif göndernek hakkına sahiptir.

16) Şube Genel Kurulu divan Başkanının sorumluluk ve yetkileri, Tüzüğün 15. maddesindeki gibidir.

17) Şube Yönetim Kurulu, Denetim ve Onur Kurullarının seçilmesi, Tüzüğün 20, 29,ve 32. maddeleri uyarınca yapılır.

b) Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri

1).Şube Yönetim Kurulu bir başkan, bir as başkan, örgütleme sekreteri, muhasip, halkla ilişkiler sekreteri ve iki faal üye olmak üzere 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu çalışmalarında;

(i) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter,

(ii) Üyeleri gösteren bir defter,

(iii) Gelir ve gideri teferruatıyla gösteren hesap defteri,

(iv) Gelen ve giden evrak ve misafir üye defterlerini gösteren bir defter bulundurur.

2) Yeni açılacak şubeler için Genel Merkez Yönetim Kurulu bir müteşebbis heyete yetki verir.

3) Şubeler kanun, Tüzük ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun karar ve talimatlarına uygun olarak çalışırlar.

4) Şube gelirlerini Genel Merkezin onaylayacağı bir banka hesabına yatırır.

5) Şubeler Genel Kurulda Şube Başkanı, Asbaşkan, Sekreter ve Muhasip tarafından temsil edilirler. Kendi bölgelerindeki asli üyelerin Genel kurula katılmalarını sağlamakla görevli olup bu yönde Genel Merkezin direktiflerini yerine getirmekle sorumludurlar.

6)Şubeler her türlü karar ve işlemleri ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

7) Şubeler her 6 ay için üye kaydı, mali durum ve teklifleri ile ilgili raporlarını Genel Merkez Yönetimi kuruluna göndermek zorundadırlar. Şubeler muhasebe, mali gelir gider durumlarını 6 ayda bir Genel Merkez Yönetim kuruluna sunar. Şubeler Genel Merkezden gelen görevlilere denetim için yardımcı olmak zorundadır Şubeler bu süre içerisinde görevini yapmamaları halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile harcama yetkileri kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

8)Şubeler Genel Merkezden gelen görevlilere her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

9) Doğal üyelerin asil üye olmaları için çalışırlar.Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi ve Derneğin yayılması için çaba harcarlar.

10) Genel Merkez Yönetim Kurulunca tesbit edilen günlerde toplantılar düzenlerler.

11) Şube Başkanları kendilerine gerektiğinde geçici olarak diğer üyelerden yeteri kadar yardımcı seçerler.

12) Şubeler gelirlerinin %20’sine tekabül eden miktarı Genel Merkeze aktarmak zorundadırlar.

13) Onursal üyelik verilmesi hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

14) Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kendi bölgesinde temsilcilikler açmak.

15) Şube bölgelerinde Derneği temsil etmek,

16) Şubelerin faaliyet raporunu, bilançosunu, gelir ve gider hesaplarını,Şube demirbaş malzeme dökümü hazırlayarak Şube Genel Kurulunun toplantı tarihinden 15 gün önce Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

17) Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.

18) Şubenin iki yılda bir seçilen yeni Yönetim Kurulları, yeni dönem için çalışma programını hazırlayarak Genel Merkeze sunmakla yükümlüdürler.

19) Genel Merkezden göderilen yeni veya tadil edilmiş tüzüğün (2) nüshasını bir ay içerisindeilgili daireye vermek.”

c)Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

(1) Şube Başkanın Görev ve Yetkileri

1- İlçe Dernek Şubesini temsil eder adına söz söyler ve ilişkiler kurar.

2- Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

3-Şubenin idari ve sorumluluk amiridir.

4-Derneğin asil ve yedek üyelerine ek görevler verebilir.

5-Yapılan ve yapılmayan bütün işlerde Genel Kurula ve Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

6-Şubede faaliyetlerin kanun, tüzük ve Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve göre yapılmasını sağlar.

7- Şube Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde bir ay içerisinde azami asgari ücretin yarısına eşit YTL’sı tutarında veya karşılığı bir harcamayı 3 kez yapma yetksi vardır. Bir yıl içerisinde bu harcama tutarı miktarı aşan bir harcama için Merkez Yönetim Kurulunun onayı alınması zorunludur.

(2) Asbaşkanın Görev ve Yetkileri

8- Başkanın yardımcısıdır,

9-İzin, hastalık gibi uzun süreli ayrılışlarında Başkanın yerine Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile “vekaleten yazılı olarak atanır.

10. Dernekte hizmetlerin düzenli yürütülmesinden sorumludur.

11- Dernek adına Başkandan sonra söz söyleme, yazı yazma ve ilişki kurma yetkisine sahiptir,

12- Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Şubenin ilişkilerinin düzen ve disiplin içerisinde yürütülmesini sağlar.

(3) Örgütleme Sekreterin Görev ve Yetkileri

13- Yazışmalarla, kayıtları usulünce, noksansız yürütür,

14. Faaliyet raporlarını 6 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kuruluna ibraz eder,

15- Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını yapar,

16- Çalışma raporunu hazırlayarak, Yönetim Kuruluna sunar,

17- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter tutar.

18- Üyeleri gösteren bir defter tutar.

19- Derneğin balo, müsamere, konferans,çalışmarını içeren her türlü faaliyetleri yerine getirir.

20- Gelen ve giden evrak ve misafir üye defterlerini tutar.

(4) Muhasibin Görev ve Yetkileri

21- Muhasip doğrudan Şube Yönetim Kurulu başkanına bağlıdır,

22- Her türlü harcamalar, tüzüğün yetki verdiği kişiler ve yetki sınırları içinde Yönetim Kurulu kararı ile alınır,

23- Şubenin mali işleri ile kayıtlarını kanuna ve tüzüğe göre yürütür,

24- Üyelerin ve personelin çalışmalarına yön verir. Düzenler ve denetler,

25-Üç aylık Şube gelir ve giderlerinin toplam bilançosunu yapar ve Derneğin amaçlarına uygun değerlendirmelerinde Şube bütçelerinin yönlendirilmesini sağlar. Bu husustaki karar Genel Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde uygulanır,

26- Muhasebe ile ilgili her türlü evrakın güvenliğinden sorumludur,

27- Kasanın günlük hareketlerini idare eder, kayıtlarını tutar,

28- Kasada günlük azami asgari ücretin yarısına eşit miktar TL’sından fazla para bulunduramaz ve bankya yatırır,

29- Gelir ve Gideri teferruatıyla gösteren hesap defteri tutar,

(5) Halkla İlişkiler Sekreteri

(a) Derneğe yapılan tüketicilerin şikayetlerin alınması, kaydının yapılması,

(b) Tüketici şikayetlerinin muhatapları ile görüşülmesi ve sonuçlandırılması,

(c) Girişimlerden olumlu sonuç alınamayan tüketici şikayetlerinin merkez yönetim kuruluna iletilmesi.

(6) Faal Üyeler : Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yapar.

d) Şube Denetim Kurulunun Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Şubelerin iç denetimini Şube Denetim Kurulu yapar. Her şubede Denetim Kurulu 3 asil ve bir yedek üyeden oluşur.Yeni açılan Şubelerin Denetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Seçimle iş başına gelen Şube Denetim Kurulu üyelerinin görevine Şube Genel Kuruluna kadar Genel Merkez Yönetim kurulunca el çektirilebilir. Bu takdirde yerine yeni üye atanır. Görev ve yetkileri tüzüğün 31.maddesinde belirlendiği gibidir.

e) Şube Onur Kurulu

Üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. Şube Denetim Kurulu üyeleri gibi atanır veya seçilirler. Görev ve yetkileri tüzüğün 33. Maddesinde belirtildiği gibidir.

Madde: 56 Dernek Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

1 ARALIK 1989 tarihinde LEFKOŞA’DA Geçici Yönetim Kurulu görev dağılımına göre aşağıdaki üyelerden seçilmiş bulunmaktadır.

1. Başkan Hasan Yılmaz Işık

2 Başkan Yardımcısı Tulin Berova

3. Genel Sekreter Yücel Şago

4. Genel Sekreter 1. Yrdm. Noyan Köroğlu

5. Genel Sekreter 2. Yrdm. Mehmet Ceylanlı

6. Muhasip Ergül Aktunç

7. Veznedar Mazhar Özkol

8. Faal Üye Tuğrul Ağcataş

9. Faal Üye Fatma İşegüven

10. Yedek Üye Nevin Keskin

11. Yedek Üye Erbay Eren.

DERNEK KURUCU ÜYELERİ.

1. Hasan Yılmaz Işık

2. Tulin Berova,

3. Salih Kara

4. Ümit Abbasoğlu

5. Mehmet Ceylanlı

6. Mazhar Özkol

7. Özay Kalyoncu

8. Samiye Bayramlar

9. Ersan Korudağ

10. Yücel Şago

11. Noyan Köroğlu

12. Nevin Keskin

13. Ergül Aktunç

14. Cemal İkizer

15. Tuğrul Ağcataş

16. Şafak Cavit

17. Erbay Eren

18. Kemal Kazım

19. Ali Rıza Görgün

20. Mustafa Şevki

21. Mustafa Işık

22. Zehra Çağansoy

23. Caneş Tatlıcıoğlu

24. Aziz Beşer

25. Fatma İşegüven

26. Mehmet Y. Kodal

27. Merih Bostancı

28. Halil Paşa

29. Belgin Demirel

30. Fügen Hüray.